Witamy w naszym sklepie!

Regulamin

REGULAMIN

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego (DARIUSZ GAŁACHOWSKI CUKIERNIA Z KLONOWEJ, ul. Piłsudskiego 19, 08-110 Siedlce) W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

 • 1 Definicje
 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

CUKIERNIA Z KLONOWEJ

 1. Piłsudskiego 19

08-110 Siedlce

 1. Dane kontaktowe:

CUKIERNIA Z KLONOWEJ

 1. Piłsudskiego 19

08-110 Siedlce

tel: 606817997

e-mail: mandorleciastka@gmail.com

ADRES KORESPONDENCYJNY:

CUKIERNIA Z KLONOWEJ,

 1. Piłsudskiego 19

08-110 Siedlce

E-mail: mandorleciastka@gmail.com

telefon: 606 817 997

 1. Cennik i warunki dostawy –rodzaj usługi przewozowej i cena (realizowane przez firmę Fedex ), koszt dostawy: 15 zł.
 2. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 3. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepieproduktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 11. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 12. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę widoczna pod każdym produktem. Dostępne formy płatności to: pobranie, tradycyjny przelew, płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Klient za pomocą płatności online ma również możliwość dokonania transakcji za pomocą kart:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 3. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 4. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
 5. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 6. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cukierniazklonowej.com.pl, za pośrednictwem którego Kupującymoże złożyć zamówienie.
 8. Sprzedający:

Sklep Cukiernia z Klonowej jest prowadzony przez:

Dariusz Gałachowski Cukiernia z Klonowej

 1. Piłsudskiego 19

08-110 Siedlce

NIP: 8211063094, REGON: 711569103

KONTO BANKOWE: 20 1600 1462 1826 2794 9000 0001

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji– podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych. 
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna–niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
 6. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 7. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedającyzapewnił Konsumenta,
 8. nie nadaje się do celu, o którym Konsumentpoinformował Sprzedającegoprzy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 9. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
 10. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającegolub osobę trzecią, za którą Sprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
 11. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumentao zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 12. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 13. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatnościmiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • 2 Warunki ogólne
 1. Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 1. 4Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającegowyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu 
 2. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czylitermin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 3. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
 4. potwierdzenia zamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
 5. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedającyinformuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 7. Sprzedającynie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedającyzapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.hibou.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 • 3 Zawarcie umowy i realizacja
 1. Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówieniaKupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a .dodanie do koszyka produktu;

 1. wybór rodzaju dostawy;
 2. wybór rodzaju płatności;
 3. wybór miejsca wydania rzeczy;
 4. złożenie w sklepiezamówieniapoprzez użycie przycisku „Zamawiam”.
 5. Zawarcie umowyKonsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówieniaKonsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji).
 7. Zawarcie umowyKlientem następuje z chwilą przyjęcia zamówieniaprzez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 8. Realizacja zamówieniaKlienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówieniapłatnego przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Blue Media po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 9. Realizacja zamówieniaKlientamoże być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 10. Wysłanie przedmiotu umowynastępuje w terminie określonym na karcieproduktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
 11. Zakupiony przedmiot umowyjest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 • 4 Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsumentmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedającyniezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsumentma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsumentodsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 1. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 1. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Sprzedającyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsumentzgodzi się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedającymoże wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 6. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedającynie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 7. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 8. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 9. w której przedmiotem świadczeniajest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. w której przedmiotem świadczeniasą rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 11. w której przedmiotem świadczeniasą nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 13. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • 5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentówsklepujest Sprzedający.
 2. Sprzedającyzobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówieńprzez sklepzostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.hibou.pl.
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupującybędą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującegow zakładce regulamin (cukierniazklonowej.com.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl